មិនអាច

និពន្ធដោយ ថាច់ ប្រីជា គឿន

បំណុលកម្មដែលខ្លួនបានសាង
មិនអាចនឹងលាងរួចវេរា
សត្វលោកកើតស្លាប់គ្រប់អង្គា
មិនអាចធានារស់បានឡើយ ។

វេលាដែលកន្លងផុតទៅ
មិនអាចនឹងហៅឲ្យវិលឡើយ
សម្ដីដែលបានពោលហួសហើយ
មិនអាចទាញឡើយយកមកបាន ។

តណ្ហាសត្វលោកមិនទាន់ដាច់
មិនអាចកាត់ផ្ដាច់ទុក្ខរំខាន
ផ្ដាច់ការធ្វើឲ្យគេខ្លាចបាន
មិនអាចយកបានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រ ។

អនាគតដែលមិនទាន់មកដល់
មិនអាចដឹងយល់ដោយប្រត្យក្ស
ការពិតដែលមានក្នុងលោកជាក់
មិនអាចនឹងលាក់អាថ៌កំបាំង ។

Cant

Facebook Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: