ពិបាក

ដោយ ថាច់ ប្រីជា គឿន

ជាតិជាមនុស្សនៅក្នុងលោក
ពិបាកកើតមកក្រៃអស្ចារ្យ
មានជំងឺនៅក្នុងកាយា
ពិបាករក្សាទ្រព្យឲ្យគង់ ។

ចរិតដែលមនុស្សមានទម្លាប់
ពិបាកនឹងអបកែតម្រង់
ងាយបង្កើតអ្វីតាមខ្លួនចង់
ពិបាកគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អ ។

ទ្រព្យបានងាយដោយមិនធ្វើការ
ពិបាករក្សាគង់វង្សល្អ
ងាយរិះគន់ថាគេខ្មៅស
ពិបាកធ្វើល្អដោយខ្លួនឯង ។

កូនអកតញ្ញូរោទ៍កាច់នឹម
ពិបាកចិញ្ចឹមនាំចម្បែង
សន្យាដោយមិនបានថ្លឹងថ្លែង
ពិបាកក្រៃលែងនៅពេលធ្វើ ។

អ្នកកេងប្រវ័ញ្ចចម្រាញគិត
ពិបាកគប់មិត្តរួមដំណើរ
ខ្លាចពេកហ៊ានពេកគ្រប់ទង្វើ
ពិបាកនឹងធ្វើបានជោគជ័យ ។

ងាយតាក់តែងច្បាប់ឬក្រមក្រឹត្យ
ពិបាកអនុវត្តតាមសេចក្ដី
លាភយសធ្ងន់ជាងចិត្តមេត្រី
ពិបាកសាមគ្គីយោគយល់គ្នា ៕

The Difficult

Facebook Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: