អរគុណជីវិត

ដោយ ថាច់ ប្រីជា​ គឿន

អរគុណជីវិតដែលមានទុក្ខ
ធ្វើឲ្យបានសុខយល់គ្រប់សព្វ
អរគុណជីវិតដែលគ្មានទ្រព្យ
ធ្វើឲ្យបានស្ងប់ឥតទុក្ខភ័យ ។

អរគុណជីវិតដែលភ័យខ្លាច
ធ្វើឲ្យអង់អាចមានស្មារតី
អរគុណជីវិតដែលបរាជ័យ
ធ្វើឲ្យជោគជ័យក្នុងកិច្ចការ ។

អរគុណជីវិតដែលស្មុកស្មាញ
ឲ្យចេះចម្រាញដោះបញ្ហា
អរគុណជីវិតជាទាសា
ឲ្យចេះតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិ ។

អរគុណជីវិតអយុត្តិធម៌
ឲ្យចេះត្រដររកការពិត
អរគុណជីវិតដែលងងឹត
ឲ្យចេះរិះគិតរកភ្លឺច្បាស់ ។

អរគុណជីវិតក្រោមត្រួតត្រា
ឲ្យចេះតវ៉ារើបំរះ
អរគុណជីវិតត្រូវបោកប្រាស់
ធ្វើឲ្យយល់ច្បាស់ល្បិចចោលម្សៀត ។

អរគុណជីវិតបាត់ប្រទេស
ធ្វើឲ្យបានចេះស្រឡាញ់ជាតិ
អរគុណជីវិតដែលគ្មានញាតិ
ឲ្យយល់ការឃ្លាតរស់កំព្រា ។

អរគុណជីវិតឥតបញ្ញា
ឲ្យចេះស្រវារកវិជ្ជា
អរគុណជីវិតត្រូវនិន្ទា
ធ្វើឲ្យចិត្តជាបានមាំមួន ។

អរគុណជីវិតមានកំហុស
ធ្វើឲ្យយល់ទោសហើយកែខ្លួន
អរគុណជីវិតនិរទេសខ្លួន
ធ្វើឲ្យគាប់ចួនយល់ផ្លូវឆ្ងាយ ។

អរគុណជីវិតអនាថា
ឲ្យយល់លោកាធំទូលាយ
អរគុណជីវិតត្រូវពេបជ្រាយ
កុំឲ្យមើលងាយមនុស្សឯទៀត ។

អរគុណជីវិតដែលប្រេះឆា
ឲ្យយល់បញ្ហានៃវិវាទ
អរគុណជីវិតមនុស្សជាតិ
បានក្រេបរស់ជាតិនៃធម្មៈ ៕

Thank of Life

Facebook Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: